No Flash
Accions del document

Nº. Expedient:2010/SER-11

ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE CONTRACTE

D’ acord amb el previst a l’ art. 138 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic , es fa pública la formalització del contracte que tot seguit s’assenyala:

 1. Entitat adjudicadora:
  1. Organisme: Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (PCiTAL)
  2. Dependència que tramita l’ expedient: Oficina de gestió del Consorci del PCiTAL
  3. Referència expedient: Exp. núm. 2010/SER-11
 2. Objecte del contracte:
  1. Contractació del servei d’ assistència tècnica per al desenvolupament de la Direcció Integrada del Projecte i Serveis Generals del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
  2. Lloc d'execució: Lleida
  3. Termini d’ execució: 4 mesos
  4. Possibilitat de pròrroga per 4 mesos més
 3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació:
  1. Tramitació: Ordinària
  2. Procediment: Obert
  3. Forma: Diversos criteris d’ adjudicació
 4. Pressupost base de licitació: 76.184 euros ( IVA exclòs )
 5. Valor estimat del contracte: 152.368 euros ( IVA exclòs )
 6. Garanties:
  1. Provisional: no s’ exigeix.
  2. Definitiva: 5% del preu d’ adjudicació
 7. Adjudicació:
  1. Proposta d’ adjudicació: 10/03/2011
  2. Adjudicatari:Enginyeria i Gestió d’ Infraestructures, SLP
  3. Import d’ adjudicació: 70.025,00 euros ( IVA exclòs)
  4. Motivació de l’ adjudicació: Atès que de les propostes presentades i admeses, ha resultat la proposta més avantatjosa d’ acord amb l’ informe tècnic que les va avaluar seguint els criteris de la clàusula 27 del plec de  clàusules administratives i d’ acord amb la proposta de la Mesa de contractació.
  5. Data de presentació de la documentació requerida i de la fiança definitiva: 24/03/2011
  6. Òrgan d’ adjudicació: President del Consorci del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
  7. Resolució d’ adjudicació: 28/03/2011
 8. Formalització del contracte: 1 d’ abril de 2011

Lleida, 6 d’ abril de 2011

El gerent - Josep Clotet  Sopeña

Accions del document
No Flash


Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo
1a. planta, Lleida - 25071
9732722922 973 272 922
parc@pcital.es parc@pcital.es
Accessibilitat
Visualitzadors i programes
Ajuda'ns a millorar
Avís legal